LOGO male

STATUT KLUBU

STATUT STOWARZYSZENIA

JACHT KLUB „CZTERY WIATRY” w ŚWINOUJŚCIU

 

Zatwierdzony przez Walne Zebranie w dniu 2016-02-14

 

 

                          Rozdział I        Nazwa, siedziba, teren działania

                          Rozdział II      Cel i środki działania

                          Rozdział III     Członkowie, ich prawa i obowiązki

                          Rozdział IV     Władze Klubu

                          Rozdział V      Majątek Klubu i sprawy finansowe

                          Rozdział VI     Likwidacja Klubu

 

Rozdział I

Nazwa, siedziba, teren działania

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Jacht Klub „Cztery Wiatry” w Świnoujściu

i nazywane jest Klubem w dalszej części Statutu.

 

§ 2

Siedzibą Klubu jest miasto Świnoujście.

 

§ 3

Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz morza otwartego.

 

 

Rozdział II

Cel i środki działania

 

§ 4

Celem działania Klubu jest:

1.    Zrzeszenie ludzi uprawiających żeglarstwo.

2.    Tworzenie warunków dla uprawiania żeglarstwa.

3.    Tworzenie więzi między ludźmi uprawiającymi żeglarstwo.

4.    Propagowanie żeglarstwa w społeczeństwie, praca z młodzieżą.

5.    Podnoszenie kwalifikacji żeglarskich i kultury uprawiania tego sportu.

 

§ 5

Klub realizuje swoje zadania poprzez:

1.    Utrzymanie odpowiednio wyposażonego portu jachtowego.

2.    Organizowanie regat, imprez żeglarskich oraz rejsów pełnomorskich.

3.    Organizowanie szkoleń żeglarskich i rejsów stażowych.

4.    Pracę z młodzieżą przy żeglarskich imprezach sportowych i turystycznych.

5.    Popularyzowanie doświadczeń i wiedzy w zakresie żeglarstwa.

6.    Ułatwianie remontu jednostek stanowiących własność Członków Klubu.

7.    Prowadzenie działalności gospodarczej na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, przy czym dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Klubu i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

8.    Reprezentowanie Członków Klubu wobec władz organów administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji i instytucji społecznych.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 6

Członkowie Klubu dzielą się na:

1.    Członków Armatorów

2.    Członków Zwyczajnych

3.    Członków Honorowych

 

§ 7

1.    Członkiem Armatorem może być osoba pełnoletnia, która jest właścicielem jachtu i przedstawi dokument własności, podpisze deklarację członkowską, i będzie się stosować do Statutu oraz Regulaminów Klubowych.

2.    Liczba członków armatorów jest ograniczona ilością miejsc postojowych na wodzie.

Decyzję o przyjęciu w poczet Członków Armatorów podejmuje Zarząd.

 

§ 8

1. Członkiem Wspomagającym staje się każda osoba fizyczna, która podpisze

   deklarację członkowską i wpłaci składkę oraz będzie się stosować do Statutu i Regulaminów Klubowych.

2. Członkowie Wspomagający mają prawo zabierania głosu w dyskusji, jednak bez

   prawa brania udziału w głosowaniu nad uchwałami oraz kandydowania do Zarządu   Klubu.     

 

§ 9

1.    Członkiem Honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu.

2.    Członkiem Honorowym staje się osoba po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub co najmniej 20% członków Armatorów.

3.    Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w działalności Klubu oraz ze składek członkowskich, o ile nie jest członkiem armatorem.

 

§ 10

Członkowie Klubu mają prawo do:

1.    Korzystania z portu jachtowego i znajdujących się w nim obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz Regulaminem.

2.    Reprezentowania Klubu w żeglarskich imprezach sportowych i turystycznych.

3.    Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Klub.

4.    Kandydowania do Władz Klubu.

5.    Zabierania głosu w dyskusji na Zebraniach Członków Klubu.

 

Członkowie Armatorzy mają prawo do:

1.    Udziału w głosowaniu przy wyborze Władz Klubu oraz nad uchwałami Walnego Zebrania.

 

§ 11

Członkowie Klubu mają obowiązek:

1.    Brania udziału w działalności Klubu i realizacji jego celów.

2.    Uczestniczenia w Walnych Zebraniach.

3.    Przestrzegania statutu, regulaminów klubowych i uchwał władz Klubu.

4.    Przestrzegania powszechnie uznanych zasad współżycia społecznego.

5.    Dbać o dobre imię Klubu i jego członków.

6.    Dbać o mienie Klubu i jego członków.

7.    Propagować żeglarstwo.

8.    Opłacać regularnie składki oraz inne świadczenia ustalone przez władze Klubu.


§ 12

Członkostwo Klubu ustaje w wyniku:

1.    Rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu

2.    Śmierci Członka.

3.    Zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez określone terminy płatności, o ile Zarząd Klubu nie usprawiedliwi zaistniałej zaległości.

4.    Naruszenia postanowień Statutu, Regulaminów Klubowych lub powszechnie uznanych zasad współżycia społecznego, po podjęciu uchwały przez Walne Zebranie.

5.    Na wniosek Sądu Koleżeńskiego po podjęciu uchwały przez Walne Zebranie.

 

 

Rozdział IV

Władze Klubu

 

§ 13

Władzą Stanowiącą Klubu jest Walne Zebranie.

Władzami Wykonawczymi są:

1.    Zarząd Klubu.

2.    Komisja Rewizyjna.

3.    Sąd Koleżeński.

 

§ 14

Walne Zebranie.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1.    Uchwalanie Statutu Klubu i jego zmian.

2.    Uchwalanie Regulaminów Klubowych.

3.    Nadawanie godności Członka Honorowego.

4.    Pozbawienie Członka Klubu praw członkowskich.

5.    Wybór Władz Wykonawczych Klubu.

6.    Udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu.

7.    Odwołanie Władz Wykonawczych Klubu lub poszczególnych ich członków.

8.    Podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu Klubu.

9.    Rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński i podejmowanie stosownych uchwał.

10.Rozpatrywanie innych spraw na wniosek obecnych na Walnym Zebraniu Członków Klubu i podejmowanie stosownych uchwał.

11.Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i powołanie Komisji likwidacyjnej.

 

§ 15

1.    Zarząd zwołuje Walne Zebranie minimum 2 razy w roku, jako sprawozdawcze.

2.    Co 4 lata Zarząd zwołuje Walne Zebranie, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem.

 

§ 16

1.    Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu:

-      Z własnej inicjatywy

-      Na wniosek Komisji Rewizyjnej

-      Na pisemny wniosek 20% ogólnej liczby Członków Armatorów.

2.    Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku.

 

§ 17

1.    Dla ważności uchwał Walnego Zebrania wymagana jest obecność, co najmniej 50% ogólnej liczby Członków Armatorów.

2.    O ile na Zebranie zgłosi się mniej niż 50% ogólnej liczby Członków Armatorów, wyznacza się następny termin Walnego Zebrania nie później niż w ciągu 14 dni.

3.    Na Walnym Zebraniu zwołanym w drugim terminie obowiązuje kworum 30% ogólnej liczby Członków Armatorów.

 

§ 18

1.    Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu Członków Armatorów.

2.    Wszystkie sprawy dotyczące Członków Klubu rozstrzygane są w głosowaniu tajnym.

 

 § 19

Zarząd Klubu.

Zarząd Klubu wybierany jest przez Walne Zebranie spośród Członków Klubu w składzie:

1.    Komandor Klubu

2.    Czterech członków zarządu

Kadencja Zarządu trwa 4 lata, jednak nie ogranicza się ponownego pełnienia funkcji w Zarządzie.

 

§ 20

 

  1. Kandydat na Komandora Klubu może zaproponować pełny skład Zarządu.
  2. Wybór Komandora Klubu odbywa się bezwzględną większością głosów.
  3. Wybór na członków Zarządu odbywa się w oddzielnym głosowaniu tajnym.
  4. Wybór na stanowiska Vice Komandora ,Skarbnika i Członków Zarządu

 

W przypadku nie uzyskania wymaganej ilości głosów, przeprowadza się drugie głosowanie, w którym startują dwaj kandydaci z największą ilością głosów.

 

Odbywa się na zebraniu Zarządu.

 

§ 21

Komandor Klubu reprezentuje Klub na zewnątrz, kieruje pracą Zarządu oraz odpowiada za pracę Zarządu przed Walnym Zebraniem.

Do zadań Zarządu należy:

1.    Opracowanie i realizacja kierunkowych programów pracy Klubu.

2.    Opracowanie budżetu Klubu.

3.    Organizowanie bieżącej działalności klubowej.

4.    Zwoływanie i prowadzenie zebrań.

5.    Reprezentowanie Klubu.

6.    Prowadzenie ewidencji Członków Klubu.

7.    Prowadzenie działalności finansowej Klubu.

8.    Prowadzenie ewidencji i gospodarowanie majątkiem Klubu.

9.    Prowadzenie działalności gospodarczej Klubu.

10.  Przyjmowanie nowych członków Klubu.

Dla realizacji swoich zadań Zarząd zatrudnia pracowników lub zleca prace w ramach umów.

 

§ 22

Komisja Rewizyjna

1.    Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie względną większością głosów w składzie 3 osób.

2.    Członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

3.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb z częstotliwością niezbędną dla wypełnienia jej zadań.

4.    Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

 

§ 23

Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1.    Kontrola całokształtu działalności Klubu.

2.    Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu.

3.    Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Klubu i Zarządu Klubu.

4.    Wnioskowanie na Walnym Zebraniu o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu.

5.    Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego Członków.

6.    Wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania.

7.    Komisja Rewizyjna raz na pół roku dokonuje kontroli finansowej Klubu i na kolejnym Walnym Zebraniu składa sprawozdanie z kontroli.

 

§ 24

Sąd Koleżeński.

1.    Sąd Koleżeński wybierany jest przez Walne Zebranie względną większością głosów w składzie 3 osób.

2.    Członkowie Sądu Koleżeńskiego na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

3.    Posiedzenia Sądu koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeb.

4.    Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego zwołuje Przewodniczący.

 

§ 25

Sąd Koleżeński jest powołany dla rozstrzygania spraw związanych z:

1.    Naruszaniem zasad etyki żeglarskiej lub powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego.

2.    Spraw spornych między Członkami Klubu.

3.    Niewłaściwym stosunkiem do kolegów, Władz Klubu i mienia Klubu.

 

§ 26

Sąd Koleżeński działa i orzeka na pisemny wniosek zainteresowanych członków Klubu opierając się na:

1.    Statucie Klubu,

2.    Zasadach etyki żeglarskiej,

3.    Ogólnie przyjętych zasadach współżycia społecznego.

 

§ 27

Uprawnienia Sądu Koleżeńskiego:

1.    Udzielenie upomnienia,

2.    Udzielenie nagany,

3.    Wnioskowanie o wykluczenie Członka Klubu.

Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.

 

§ 28

Odwołanie Władz Klubu i wybory uzupełniające.

1.    Odwołanie Zarządu Klubu lub poszczególnych jego członków może nastąpić:

-      W przypadku nie udzielenia absolutorium przez Walne Zebranie.

-      Na wniosek Komisji Rewizyjnej.

-      Na pisemny wniosek, co najmniej 30% ogólnej liczby Członków Armatorów.

2.    Odwołanie poszczególnych Członków Zarządu może nastąpić na wniosek Komandora Klubu.

3.    Odwołanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego lub poszczególnych ich członków może nastąpić na pisemny wniosek, co najmniej 30% ogólnej liczby Członków Armatorów.

4.    O odwołaniu Władz Klubu lub ich członków decyduje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów.

 

§ 29

1.    W razie, gdy skład Władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji następnego kandydata z listy wyborczej.

W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu, przy czym powołani w ten sposób Członkowie Władz powinni być zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zebranie.

Tryb ten nie dotyczy Członków Władz odwołanych przez Walne Zebranie.

2.    Na nieobsadzone stanowisko przeprowadza się wybory uzupełniające. Kadencja Członka Władz wybranego w wyborach uzupełniających upływa zgodnie z upływem kadencji Władz Klubu.

 

 

Rozdział V

Majątek Klubu i sprawy finansowe

 

§ 30

1.    Klub jest instytucją samofinansującą.

2.    Koszty związane z istnieniem i funkcjonowaniem Klubu ponoszą Członkowie Klubu.

3.    Członkowie Klubu opłacają składki, których struktura określona jest w Regulaminie.

 

§ 31

Majątek Klubu składa się z:

1.    Środków finansowych,

2.    Nieruchomości i ruchomości,

3.    Wierzytelności.

 

§ 32

1.    Zarząd Klubu ma prawo do nabywania i zbywania majątku Klubu w granicach upoważnienia Walnego Zebrania, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

W imieniu Zarządu oświadczenie woli w sprawach majątkowych składa 2 Członków.

2.    Opłaty stałe oraz bieżące, wynikające z funkcjonowania Klubu, przelewy bankowe internetowe przygotowuje i realizuje jeden z Vice Komandorów.


§ 33

Fundusze Klubu powstają z:

3.    Składek Członków Klubu,

4.    Opłat,

5.    Dotacji, darowizn i subwencji,

6.    Spadków i zapisów,

7.    Wpływów z działalności statutowej Klubu, dochodów z działalności gospodarczej, dochodów z majątku Klubu.

 

§ 34

1.    Rachunkowość Klubu prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.    Gospodarka finansowa Klubu opiera się na zatwierdzonym przez Walne Zebranie budżecie.

 

 

Rozdział VI

Likwidacja Klubu

 

§ 35

1.    Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 75% Członków Armatorów.

2.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.